Union Bank Kisan Credit Card loan : ખેડૂતોને ધરે બેઠા 1 લાખ 60 હજારની લોન આપવામાં આવશે

You are Finding Union Bank Kisan Credit Card loan : યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડથી કૃષિકારો અને ખેડૂતોને ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ ડેરી પ્રાણીઓની જાળવણી, આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ અને અન્ય કૃષિ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે પણ થઈ શકે છે. ખેડૂતોને ધરે બેઠા 1 લાખ 60 હજારની લોન આપવામાં આવશે

યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગ્રાહકો લણણી પછીના ખર્ચ, પાકની ખેતી માટે ટૂંકા ગાળાની ક્રેડિટ, દરેક ખેડૂતના ઘર માટે વપરાશની જરૂરિયાતો, ઉત્પાદન માર્કેટિંગ લોન, ખેતીની અસ્કયામતો માટે કાર્યકારી મૂડી અને અન્ય સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓની જાળવણી, રોકાણ ક્રેડિટ જેવી સુવિધાઓ સાથે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો લાભ લઈ શકે છે. ફીટીંગ સ્પ્રેયર, પંપ સેટ વગેરે જેવી સંલગ્ન કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ માટે.

Union Bank Kisan Credit Card loan

બધા ખેડૂતો (સીમાંત ખેડૂતો સિવાય) :

પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન, એક વર્ષ માટે એક જ પાકની ખેતી કરતા તમામ પ્રકારના ખેડૂતો (સિમાંત ખેડૂતો સિવાય) નીચેની ગણતરી મુજબ ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવી શકે છે –

(ફાઇનાન્સ x ખેતી કરેલ વિસ્તારની માત્રા) + કાપણી પછીની, વપરાશ, ઘરગથ્થુ જરૂરિયાત મર્યાદાના 10% + ફાર્મ એસેટ જાળવણી અને સમારકામ મર્યાદાના 20% + વ્યક્તિગત અકસ્માત વીમા યોજના, પાક વીમો અને સંપત્તિ વીમો.

બાકીના વર્ષો માટે, મર્યાદાને પ્રથમ વર્ષની મર્યાદા તરીકે ગણવામાં આવશે અને તેની સાથે ખર્ચમાં વધારાના 10% અથવા નાણાકીય મર્યાદાના જથ્થામાં વધારો થશે. આની ગણતરી કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની સમગ્ર મુદત માટે અંદાજિત ટર્મ લોન સાથે દરેક અનુગામી વર્ષ માટે કરવામાં આવે છે.

જો DLTC દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ ફાઇનાન્સની માત્રા 10% વધારા કરતાં વધુ હોય, તો બેંક ખેંચી શકાય તેવી મર્યાદામાં સુધારો કરી શકે છે અને સંબંધિત ખેડૂતને ફેરફારો વિશે જાણ કરી શકે છે. ખેડૂતોને ધરે બેઠા 1 લાખ 60 હજારની લોન

ટર્મ લોનમાં રોકાણ :

ખેડૂતોને નાની સિંચાઈની જરૂરિયાતો, જમીન વિકાસ, સંલગ્ન કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ અને ખેતીના સાધનો ખરીદવા માટે મુદતની લોન પણ આપવામાં આવશે. કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ માટે પૂરી પાડવામાં આવતી મુદતની લોન અને કાર્યકારી મૂડીના પ્રમાણની ગણતરી મિલકતની એકમ કિંમતના આધારે કરવામાં આવે છે.

જે ખેડૂત દ્વારા મેળવવાની હોય છે, ખેતરમાં થતી સંલગ્ન કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ અને પુનઃચુકવણી ક્ષમતા અને તેના આધારે. ખેડૂતની અન્ય જવાબદારીઓ. લાંબા ગાળાની લોન માટેની મર્યાદા પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ માટે કરવામાં આવનાર રોકાણ અને ખેડૂતની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.

મહત્તમ અનુમતિપાત્ર મર્યાદા (MPL) :

મહત્તમ અનુમતિપાત્ર મર્યાદા પાંચમા વર્ષ માટે ટૂંકા ગાળાની મર્યાદા અને ગણતરી કરેલ લાંબા ગાળાની લોનની રકમની કુલ હશે. બેંક દ્વારા આને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મર્યાદા તરીકે ગણવામાં આવશે. ખેડૂતોને ધરે બેઠા 1 લાખ 60 હજારની લોન

પેટા-મર્યાદા :

યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મર્યાદાને ટર્મ લોન માટેની પેટા મર્યાદામાં અને બચત ખાતાઓ સાથે ટૂંકા ગાળાની રોકડ ક્રેડિટ મર્યાદામાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે. આ પુન:ચુકવણી સમયપત્રક, ધોરણો અને વ્યાજ દરોમાં તફાવતને કારણે કરવામાં આવે છે.

સીમાંત ખેડૂતો માટે :

ખેડૂતો તેમના કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ પર રૂ. થી લઈને લવચીક મર્યાદા મેળવી શકે છે. 10, 000 થી રૂ. 50, 000, ખેતી કરાયેલા પાકો, સંગ્રહિત જમીન, લણણી પછીના સંગ્રહ અને વેરહાઉસની જરૂરિયાતો, વપરાશની જરૂરિયાતો, ખેતરમાં વધારાના ખર્ચ, નાની મુદતની લોન રોકાણો, ખેતીના સાધનો ખરીદવા, બેકયાર્ડ પોલ્ટ્રી અને મીની-ડાયરી બનાવવાના આધારે. જમીનની કિંમતને ધ્યાનમાં લીધા વિના બ્રાન્ચ મેનેજરની આકારણીઓ અનુસાર લવચીક મર્યાદા મંજૂર કરવામાં આવશે. આ પછી, સંયુક્ત કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મર્યાદા પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ માટે નક્કી કરવામાં આવશે.

વિતરણ :

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડના ટૂંકા ગાળાના લોન વિભાગમાં ફરતી રોકડ ક્રેડિટ સુવિધા છે. યુનિયન બેંક ક્રેડિટ અથવા ડેબિટની સંખ્યા પર કોઈ મર્યાદા લાદતી નથી. વર્તમાન વર્ષ માટે ખેડૂતો દ્વારા જે મર્યાદા ખેંચી શકાય તે કોઈપણ ઉલ્લેખિત ચેનલો દ્વારા લઈ શકાય છે.

શાખા દ્વારા, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ સક્ષમ એટીએમ પર ઉપાડ, ચેક, વ્યવસાયિક સંવાદદાતાઓ દ્વારા, ઇનપુટ ડીલર્સ દ્વારા, કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કંપનીઓમાં PoS દ્વારા અને સુગર મિલો, મંડીમાં મોબાઇલ વ્યવહારો અને કૃષિ ઇનપુટ ડીલરો. યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા  ચોક્કસ પાત્ર ખેડૂતોને ATM  RuPay કાર્ડ પણ જારી કરશે.

વ્યાજ દર :

યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ માટે આપવામાં આવતા વ્યાજના દરને બેંકના બેઝ રેટ સાથે લિંક કરવામાં આવશે. વ્યાજ દર પણ ટર્મ લોનના કોઈપણ ઘટક માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી કોઈપણ સબસિડીના આધારે બદલાઈ શકે છે.

ચુકવણીની અવધિ :

મુદતની લોન માટે ચુકવણીનો સમયગાળો પાકના અપેક્ષિત માર્કેટિંગ અને લણણીના સમયગાળા અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા ખેડૂતો દ્વારા લેવામાં આવેલી મુદ્દતની લોનની ચુકવણી કૃષિ પ્રવૃત્તિ અથવા રોકાણના પ્રકારને આધારે પાંચ વર્ષની મુદતમાં કરવાની હોય છે.

લોન માર્જિન :

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ હેઠળ લેવામાં આવેલી પાક લોન માટે કોઈ અલગ માર્જિન આપવામાં આવતું નથી. ટર્મ લોન રૂ. સુધીની લોનની રકમ માટે 0% નું લોન માર્જિન ધરાવશે. 1 લાખ અને રૂ.થી વધુની લોનની રકમ માટે 15%. 1 લાખ. ખેડૂતોને ધરે બેઠા 1 લાખ 60 હજારની લોન

સુરક્ષા કોલેટરલ :

રૂ. સુધીની મુદ્દતની લોન માટે. 1 લાખ, પાકની પૂર્વધારણા જરૂરી છે. આ સાથે, જમીન ગીરો અને/અથવા થર્ડ પાર્ટી ગેરંટી પણ પૂછવામાં આવી શકે છે. જો બેંક એવા રાજ્યમાં સ્થિત છે જ્યાં જમીનના રેકોર્ડ્સ પર ઓનલાઈન ચાર્જ બનાવવાની સુવિધા છે, તો લોન લેનાર તેનો ઉપયોગ લોન માટે સુરક્ષા તરીકે કરી શકે છે.

ખેડૂતોને વ્યાજ દર સબસિડી પણ આપવામાં આવશે જેથી કરીને તેઓને કોઈપણ મુશ્કેલી વિના અને નિયમો અનુસાર પરત ચૂકવવામાં મદદ મળે. યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ ધારકો પણ ફરજિયાત પાક વીમો, વ્યક્તિગત અકસ્માત વીમો, આરોગ્ય વીમો અને સંપત્તિ વીમો મેળવવાનો લાભ લઈ શકે છે.

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની મર્યાદા રૂ. સુધી પ્રોસેસિંગ ફી વસૂલવામાં આવતી નથી. 3 લાખ. બચત ખાતાઓ સાથે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ શોર્ટ ટર્મ પેટા-મર્યાદા ધરાવતા ખેડૂતોને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ-બચત ખાતામાં ક્રેડિટ બેલેન્સ રાખવાની પરવાનગી આપી શકાય છે, ધારકને SB વ્યાજ દરની જેમ જ વ્યાજ દર મળે છે.

Union Bank Kisan Credit Card loan માટે યોગ્યતાના માપદંડ

 • ખેડૂતો એકલ અરજદાર તરીકે અથવા સંયુક્ત અરજદાર તરીકે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવવા માટે પાત્ર છે. સહ-ઉધાર લેનારાઓ અન્ય માલિકો અને ખેતી કરનારા હોઈ શકે છે.
 • ઓરલ લેસી, ભાડૂત ખેડૂતો અને શેર પાક લેનારાઓ પણ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ લેવા માટે પાત્ર છે.
 • શેર ક્રોપર, ભાડૂત ખેડૂતો વગેરે સહિત ખેડૂતોના JLGs અને SHGs પણ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ માટે લાયક બની શકે છે.

Union Bank Kisan Credit Card loan માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

ફાઇનાન્સનું સ્કેલ પ્રથમ વર્ષ માટે નક્કી કરી શકાય છે અને દર વર્ષે વધારી શકાય છે. જરૂરી દસ્તાવેજો બેંક દ્વારા ફક્ત મહત્તમ લોન મર્યાદા માટે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે જેથી ખાતાની માન્યતા સમયગાળા દરમિયાન કોઈ દસ્તાવેજોની જરૂર ન રહે.

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ પાંચ વર્ષ માટે માન્ય છે અને કાર્ડ ધારકોએ ત્રણ વર્ષની સમાપ્તિ પહેલાં તેમના ખાતાને રિન્યૂ કરવા માટે કાયદેસર રીતે પત્ર સબમિટ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. ખેડૂતોને ધરે બેઠા 1 લાખ 60 હજારની લોન

Union Bank Kisan Credit Card loan માટે અન્ય કૃષિ બેંકિંગ પ્રોડક્ટ્સ

ટૂંકા ગાળાની ક્રેડિટ :

 • પાક લોન
 • યુનિયન ગોલ્ડ લોન
 • ખેડૂતો માટે લોન-વેરહાઉસ રસીદ
 • વેપારીઓ માટે લોન-વેરહાઉસ રસીદ

લાંબા ગાળાની ક્રેડિટ :

 • નાની સિંચાઈ
 • જમીન સુધારણા વિકાસ
 • જમીન ખરીદી
 • ફાર્મ યાંત્રીકરણ
 • બાયો ગેસ
 • ખેડૂતો માટે યુનિયન ગીરો
 • કોલ્ડ સ્ટોરેજનું બાંધકામ
 • 2, 3, 4 વ્હીલરની ખરીદી
 • સેરીકલ્ચર
 • ભૂમિહીન ગ્રીન કાર્ડ
 • યુનિયન વ્હાઇટ કાર્ડ
 • સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ
 • એગ્રી ક્લિનિક્સ / Busn.Centres
 • ખેતી માટે જમીનની ખરીદી
 • એસ્ટેટ ખરીદી લોન
 • કિસાન ઓલ પર્પઝ ટર્મ લોન
 • કિસાન તત્કાલ યોજના
 • ઉર્જા યોજના
 • યુનિયન બાયો ટેક

અન્ય ક્રેડિટ પ્રોડક્ટ્સ :

 • યુજીસીસી
 • સંયુક્ત જવાબદારી જૂથો
 • સ્વસહાય જૂથો
 • ક્લસ્ટર યોજનાઓ

યુનીયન બેન્કમાં લોન મેળવવમાં માટે

યુનિયન બેન્કમાં લોન માટેઅહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટેઅહીં ક્લિક કરો

નોંધઃ આવી નવી તમામ ઉપડેટ મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ GSEBGUJARAT.IN પર જઈને મેળવી શકો છો, તેમજ અમે આપેલી માહિતી ન્યૂઝ અને સમાચાર પાત્રો માંથી મેળવેલ હોય છે, તો માહિતી મેળવનારે ધ્યાન રાખવા વિનતી.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment

Whatsapp ગૃપમાં જોડાઓ!