GPSC Call Letter: અધિક મદદનીશ ઇજનેર ના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો અને જાણો તમારું પરીક્ષા કેન્દ્ર

GPSC Call Letter: ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન તેમના વિભાગમાં વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ કોલ લેટર @gpsc-ojas.gujarat.gov.in બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

GPSC Call Letter

GPSC એ તાજેતરમાં આગામી અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવિલ) વર્ગ 3,નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી વર્ગ-૨ ,નાયબ ભૂમિ મોજણી અધિકારી,વર્ગ-૨, પરીક્ષા માટે કોલ લેટર બહાર પાડ્યો છે. આ પરીક્ષા, જે ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા 7/7/2024 એ લેવામાં આવશે, તે તમામ અરજદારો માટે ફરજિયાત આવશ્યકતા છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આયોગ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાયેલી જાહેરાતો પર ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરે કારણ કે પરીક્ષા આ સૂચનાઓમાં દર્શાવેલ સામગ્રી પર આધારિત હશે.

 • અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવિલ) વર્ગ 3
 • નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી વર્ગ-૨
 • નાયબ ભૂમિ મોજણી અધિકારી,વર્ગ-૨

GPSC પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ

 • તેમના એડમિટ કાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ એક પગલું-દર-પગલાની પ્રક્રિયાને અનુસરવાની જરૂર પડશે. સૌ પ્રથમ, તેઓએ ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી જોઈએ. આગળ, તેઓએ કૉલ લેટર/ફોર્મ વિભાગમાં નેવિગેટ કરવું જોઈએ અને પ્રિલિમિનરી કૉલ લેટર, મુખ્ય પરીક્ષા કૉલ લેટર અથવા ફોર્મ વિકલ્પ પસંદ કરવો જોઈએ. આ વિભાગમાં, ઉમેદવારોએ તેમની નોકરીની પસંદગી દર્શાવવી પડશે અને તેમનો કન્ફર્મેશન નંબર અને જન્મ તારીખ દાખલ કરવી પડશે. છેલ્લે, પ્રિન્ટ કોલ લેટર પર ક્લિક કરીને, ઉમેદવારો તેમના એડમિટ કાર્ડની પ્રિન્ટેડ કોપી મેળવી શકે છે.
 • આ કસોટીમાં ભાગ લેવા માટે આ જાહેરાતોમાં દર્શાવવામાં આવેલા તમામ ઉમેદવારોને કામચલાઉ પરવાનગી આપવાનો આયોગે તાજેતરમાં નિર્ણય લીધો છે. ઉમેદવારો કે જેઓ ઉપરોક્ત જાહેરાતોથી સીધી અસર કરે છે તેઓએ તેમના એડમિટ કાર્ડ અને ઉમેદવારોની સૂચનાઓ પરિશિષ્ટ-1 અને 2 કૉલમ-5 માં નિર્દિષ્ટ તારીખે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા પુનઃપ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે, જે દિવસે બપોરે 13:00 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે. પરીક્ષા શરૂ થાય ત્યાં સુધી પરીક્ષા. આ દસ્તાવેજો પરીક્ષા સ્થળ પર લઈ જવા જોઈએ અને પછી પાછા ફરવા જોઈએ.
 • જનરલ કેટેગરીના અરજદારો કે જેમણે પોસ્ટ ઓફિસમાં ઓનલાઈન અરજી ફીની ચુકવણી કરી નથી તેઓ એડમિટ કાર્ડ મેળવવા માટે અયોગ્ય રહેશે. આને સુધારવા માટે, આ ઉમેદવારોએ વ્યક્તિગત રીતે કમિશનની ઑફિસ (એરફોર્સ ઑફિસની સામે, છ-3 સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-10-એ, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી)ની વ્યક્તિગત મુલાકાત લેવી પડશે અને રૂ. 500 ની પ્રોસેસિંગ ફી રોકડમાં અથવા મારફતે ચૂકવવી પડશે. https://gpsc-ojas.gujarat.gov પરીક્ષાના આગામી કાર્યદિવસ સુધીમાં ઓફિસ સમયની અંદર.

Click to Download GPSC Hall Ticket 2024

Schools Big news: ખાનગી પ્રકાશકોના પુસ્તકો શાળામાં નહીં ભણાવી શકાય

કોલ લેટર ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા

 • સૌ પ્રથમ gpsc ની સત્તાવાર સાઇટ gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જાઓ .
 • ત્યારબાદ હોમપેજ પર તમને “Call Letter/Form” મેનું દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • ત્યાં તમારે “Priliminary Exam Call Letter” પસંદ કરતા નીચે મુજબનું પેજ દેખાશે.
 • જેમાં તમારે “Select Job” માં “નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી વર્ગ-૨” પસંદ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારો કન્ફોર્મેશન ન્ંબર અંદ જન્મ તારીખ નાખી “Print Call Letter” બટન પર ક્લિક કરો.
 • તમારો GPSC નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી વર્ગ-૨ કોલ લેટર તમારી સ્ક્રીન પર દેખાશે જેને પ્રિન્ટ નિકાલી સેવ કરી રાખો.

નોંધઃ આવી નવી તમામ ઉપડેટ મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ GSEBGUJARAT.IN પર જઈને મેળવી શકો છો, તેમજ અમે આપેલી માહિતી ન્યૂઝ અને સમાચાર પાત્રો માંથી મેળવેલ હોય છે, તો માહિતી મેળવનારે ધ્યાન રાખવા વિનતી.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment

Whatsapp ગૃપમાં જોડાઓ!